Instytut Sztuki Mediów UP

 

Członkowie Rady:

 

Reprezentantki społeczności studentów:
 • Anna Lem – studentka kierunku studiów I st. Sztuka i Media
 • Kinga Befaltowska – studentka kierunku studiów II st. Sztuka Współczesna

 

Rada Programowa kierunku Digital Design:
 • mgr Marcin Wojciechowski – przewodniczący
 • mgr Piotr Filipiuk
 • mgr Aleksandra Rodobolska-Dudek
 • mgr Marcin Turecki

 

Rada Programowa kierunku Sztuka i Media:
 • dr Małgorzata Markiewicz – przewodnicząca
 • dr hab. Beata Długosz
 • dr hab. Maria Wasilewska prof. UP
 • dr Michał Łuczak
 • mgr Bartosz Zaskórski

 

Rada Programowa kierunku Sztuka Współczesna
 • dr Łukasz Białkowski – przewodniczący
 • dr hab. Beata Cyboran
 • dr Małgorzata Kaźmierczak
 • dr Karolina Kolenda

 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Podstawowe cele monitorowania jakości kształcenia na Uniwersytecie Pedagogicznym powiązane są zarówno z prowadzonymi na wysokim poziomie badaniami naukowymi, jak i dydaktyką. Uniwersytet w swojej misji stawia na pierwszym miejscu kształcenie profesjonalnie przygotowanych i ukierunkowanych na efektywne działanie studentów, którzy swobodnie odnajdą się na rynku pracy. Natomiast w wypracowanej wizji kładzie nacisk na uczelnię zorientowaną na efekty uczenia się, wykorzystującą najnowsze technologie, ukierunkowaną na wspieranie i rozwijanie kreatywnych i ambitnych studentów. (Strategia Rozwoju UP)

 

Podstawa prawna – Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na UP im. KEN w Krakowie – link:  https://ips.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/04/Z2019R092.pdf 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na UP im. KEN w Krakowie – link: https://bip.up.krakow.pl/zarzadzenie-nr-r-z-0201-92-2019/

 

ZADANIA Instytutowej Rady ds. Jakości Kształcenia
 1. Koordynacja ankietyzacji zajęć
 2. Monitorowanie systematycznej hospitacji zajęć
 3. Analiza ankiet absolwenckich
 4. Organizacja spotkań ze studentami
 5. Koordynacja przygotowywania kart kursów
 6. Prowadzenie bazy danych nt. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
 7. Prowadzenie bazy danych nt. wydarzeń organizowanych w Instytucie Neofilologii
 8. Podsumowanie działalności systemu zapewniania jakości