Katedra Multimediów prowadzi badania naukowe w obszarach:

 • Obraz fotograficzny jako narzędzie do badania wpływu współczesnej technologii na człowieka
 • Konfrontowanie obrazu cyfrowego z tradycyjnymi fotograficznymi technikami srebrowymi
 • Obserwacja rozmywania granic między przestrzenią wirtualną a materialną
 • Kartografia jako inspiracja do działań artystycznych z wykorzystaniem obrazowania cyfrowego

 

 

Katedra Intermediów prowadzi badania naukowe w obszarach:

Dzisiejszy świat jest niezwykle złożony i wielowymiarowy. Nie ma jednego uniwersalnego modelu,
wg którego można by zrozumieć dzisiejszą rzeczywistość a także żyć i tworzyć. Ponadto żyjemy w czasach nieograniczonego dostępu do informacji, z najdalszych zakątków świata, jednak nie sprawiają one, że wiemy więcej. Powodują raczej pewien rodzaj zagubienia, a jednocześnie sprawiają, że szukamy nowych rozwiązań i wzorców. Płynna rzeczywistość Baumana stawia nas; twórców, w pozycji nieustannego konstruowania przy jednoczesnym dekonstruowaniu nowych znaczeń.

Wydaje się, że dzisiejsza sztuka, aby zachować konieczną kompatybilność z teraźniejszością, powinna odpowiadać nowym wyzwaniom. Tradycyjne formy sztuki wydają się niewystarczające, aby wyrazić świat i współczesnego człowieka. Pomocna w tym staje się interdyscyplinarność, główny kierunek działań artystyczno-naukowych Katedry Intermediów. Wychodzenie poza utarte granice, wzorce, sięganie do różnorodnych źródeł oraz łączenie dziedzin stają się koniecznością.

Skutkuje to budowaniem nowego języka komunikacji pozawerbalnej. Język wizualny, którym posługujemy się jako artyści, ma swoje odniesienia w tradycyjnych formach wypowiedzi artystycznej, takich jak fotografia, malarstwo, grafika i działania przestrzenne. Korzystając z osiągnięć na tych płaszczyznach stawiamy pytania o ich granice, próbujemy je rozciągać i dostosowywać do potrzeb współczesnego człowieka i świata. Budujemy wielowątkowe, zróżnicowane wypowiedzi artystyczne szukając jak najwłaściwszych środków wyrazu, których fundamentem są różnorodne dziedziny nauk humanistycznych i ścisłych. Eksperymentujemy łącząc różne dziedziny i budując nowe formy narracji. Mamy nadzieję, że w ten sposób powstają najbardziej komplementarne wypowiedzi odnoszące się do aktualnych czasów.

Główny obszar badań Katedry Intermediów, to obraz rzeczywistości szeroko rozumianej, wraz ze swoją różnorodnością i zmiennością pod wpływem czasu, wydarzeń i aktualnych problemów. Obraz przestaje być statyczny, staje się migotliwym, zmiennym obiektem ukazującym, jak w soczewce heterogeniczność naszej codzienności. Używając fotografii stawiamy przewrotne pytania o jej koniec, a jednocześnie zwracamy uwagę na możliwości manipulacji obrazem i treścią. Swoich działań na polu sztuki nie ograniczamy jedynie do budowania tzw. „dzieł sztuki”. Działamy zarówno w przestrzeni zamkniętej jak i otwartej, w skali makro i mikro. Poszerzając pole sztuki wchodzimy również w przestrzeń społeczną. Interesują nas umiejętności pracy wspólnej w obrębie społeczności wykluczonych, wzmacnianie ich pewności siebie oraz wspieranie poczucia możliwości samostanowienia, czy samokształcenia.

Interdyscyplinarność rozumiemy jako sposób swobodniejszego poruszania się w dzisiejszym, zmiennym, złożonym świecie oraz sposób na tworzenie sztuki. Badania artystyczno-naukowe Katedry Intermediów są próbą odpowiedzi na wyzwania, które stawiają przed każdym z nas, obecne czasy.

Obszar badawczy:

 • Strategie intermedialne jako forma zapisu, rejestracji i przetwarzania/krytyki rzeczywistości
 • Site-specific oraz różne formy działań w przestrzeni publicznej
 • Splatanie świata techniki z formą rysunkowo-malarską
 • Przenikanie klasycznie rozumianej płaszczyzny obrazu z przestrzenią trójwymiarowej instalacji
 • Problem narracyjności w sztukach wizualnych
 • Systemowe badanie relacji językowych sztuki, estetyki i życia
 • Projektowanie intermedialne wspomagające zdolności uczenia się osób niepełnosprawnych

 

 

Katedra Nauki o Sztuce prowadzi badania naukowe w obszarach:

 • Design (historia polskiego designu),
 • Sztuka XX wieku i współczesna w relacji z przestrzenią (publiczną, społeczną, industrialną, krajobrazem)
 • Krytyka artystyczna w Polsce, teoria sztuki, filozofia i estetyka (neuroestetyka, intermedialność, estetyka relacyjna)
 • Sztuka i instytucje z nią związane (historia wystawiennictwa i kuratorstwa; krytyka instytucjonalna; animacja kultury/ community arts; antropologia sztuki i twórczości artystycznej; sztuka nieprofesjonalna)