Każdy ze studentów roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się teoretyczne seminarium dyplomowe, proszony jest, aby do końca kwietnia wskazał spośród zaproponowanych niżej prowadzących osobę, którą preferuje jako prowadzącego seminarium i promotora pracy dyplomowej.

Deklaracje składane pocztą elektroniczną w sekretariacie (insztuki@up.krakow.pl) wprowadzone zostaną do tabeli WSTĘPNY WYBÓR PROWADZĄCEGO TEORETYCZNE SEMINARIUM DYPLOMOWE i posłużą jako orientacyjne wskazanie dla przydziału seminariów prowadzącym oraz do przydziału studentów na seminaria.

Obsada prowadzących seminaria wynikać będzie z wstępnych deklaracji wyboru prowadzącego złożonych przez studentów w końcu roku studiów poprzedzającym rok dyplomowy. Obsada może zmieniać się w każdym roku, a opiekun roku jest zobowiązany do poinformowania o bieżących ustaleniach.

O przyjęciu na niektóre seminaria decydować będzie kolejność zgłoszeń (na jednym seminarium może być najwyżej 12 studentów).

Tematy mogą zostać wstępnie określone na proseminarium odbywającym się w ramach przedmiotu „Metodologia teorii sztuki” (semestr IV) poprzez konsultacje z prowadzącym.

 

Wykaz wykładowców prowadzących seminaria dyplomowe
  • dr Łukasz Białkowski
  • dr Agnieszka Kamrowska
  • dr Małgorzata Kaźmierczak

 

Deklaracja wyboru seminarium, RTF

Zalecenia do redagowania teoretycznych prac dyplomowych, PDF