Egzamin dyplomowy dla kierunku Digital Design składa się z dwóch części:

Praca praktyczna
Utwory interaktywne o charakterze autorskiego dzieła. Część praktyczna pracy dyplomowej może mieć wymiar: użytkowy, naukowy, edukacyjny, informacyjny, eksperymentalny lub autoekspresyjny.

Praca teoretyczna
Jest pracą pisemną podejmującą tematy związane z kierunkiem studiów. Zagadnienia podjęte w pracy teoretycznej powinny mieć związek z realizacją praktyczną.

Temat i zakres obu części pracy uzgadniana jest indywidualnie z promotorami.

 

 

Pracownie dyplomowe

 
Promotorem może być wykładowca ze stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego, lub tytułem profesora. Limit miejsc w pracowni poszczególnych promotorów określany jest indywidualnie przez wykładowcę.

Do końca kwietnia w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym rozpoczyna się praca w ramach Licencjackiej pracowni dyplomowej opiekun roku drogą elektroniczną zbiera deklaracje wyboru promotorów. Do końca czerwca w tym samym roku akademickim zbierane będą wstępne tematy prac. Pisemna deklaracja w formie wypełnionego i podpisanego formularza (do pobrania ze strony Wydziału) musi być złożona w Dziekanacie do końca czerwca tego samego roku.

Przeprowadzone z początkiem IV semestru studiów spotkanie organizacyjne z udziałem promotorów prac artystycznych pozwoli poznać zakres tematów możliwych do podjęcia w ramach Licencjackiej pracowni dyplomowej. Tematy części artystycznej mogą być indywidualnie konsultowane z promotorami.

 

  • dr hab. Adam Panasiewicz
  • dr Mirosław Niesyto
  • dr Jakub Pierzchała
  • dr Przemysław Liput
  • dr Michał Hyjek
  • dr Wioletta Sowa

 

Deklaracja wyboru pracowni dyplomowej DOC